Kreativitet

Varför kreativitet?

Kreativiteten är med all sannolikhet den tyngsta konkurrensfaktorn, nu och i framtiden. Det gäller att skapa kunskap om denna förmåga och på rätt sätt utveckla och utnyttja den till företagets bästa. För många har ordet kreativitet en stark positiv klang, men det finns också de som menar att kreativiteten rör till det. Idéer har ju alltid (?) setts som ett hot mot etablerad ordning och goda strukturer.

Chefen – Ledaren

* ska veta vad kreativitet är
* ska veta hur man utvecklar den
* ska veta hur man tar hand om den
* ska veta hur man belönar den

Medarbetarna

* ska vara problemseende
* ska vara kreativa
* ska kunna minst 5 kreativa tekniker, individuella
såväl som gruppbaserade
* ska vara förändringsorienterade

Hur skaffa sig kreativitet om den saknas internt?

Det säkraste sättet ur ett hållbart, långsiktigt perspektiv är att själv bygga upp en kreativ kultur och miljö där individer växer – ett kreativt växthus. Självklart inträffar detta läge inte bara därför att vi så önskar – det kräver insatser och arbete. Vi inom SIFV som haft kreativiteten som arbetsgivare i mer än 30 år har samlat ihop en ”verktygslåda” med olika aktiviteter för olika behov.

Här nedan lite mer uttömmande beskrivning av några aktiviteter:

Virtuella team

Behöver du ibland en grupp duktiga problemlösare som omedelbart kan ta sig an akuta problem?

Behöver du någon gång ett kreativt team som kan arbeta sammansvetsat med komplexa frågor som t ex produktutveckling i snabba processer?

arbgrpbildBehöver du då och då dra samman folk från produktion, marknad, produktutveckling – ja, en grupp som spänner tvärs över organisationen – för att få en helhetssyn på problem och möjligheter?

Om svaret är ja – skapa virtuella team, flexibla idégrupper. Det är en särskilt utvald samling begåvade, kreativa personer som möts under begränsad tid för att åstadkomma något nytt och innovativt. När gruppen gjort sitt löses den upp för att återskapas då nästa utmaning infinner sig. Huvudmålet för en organisation ska vara att samla sina anställdas intelligens och lyfta den till något unikt. Om en organisation inte genererar nya idéer, skyfflar den bara runt gamla. Personkemin måste fungera och medlemmarna ska vara medvetna om och kunna hantera grupprocesser. Och framförallt ska de kunna ett antal problemlösningstekniker. För att det ska bli en verklig grupp krävs också att individerna har en social förmåga – förmåga att lyssna, att ta hänsyn till vars och ens särdrag och speciella kompetens, och därtill förmåga att lyfta kamraterna så att 2 plus 2 blir 5.

Intressant? Klicka här!

Kreativitet och problemlösning

3-dagarsprogram för utvecklingsfolket – produktutvecklare, konstruktörer, designers, idégrupper, felanalysgrupper och tvärgrupper som vill lära sig nya angreppssätt och skaffa sig verktyg som genast kan användas i ”varje-dags-problemlösning”

Deltagarna

* vill veta mera om vad kreativitet är och hur tankeprocesserna bakom en ny idé ser ut
* vill lära sig utveckla kreativitet och sättet att tänka
* vill få idéer om hur man inom företaget kan utveckla arbetsformer mot bättre problemlösning

Alla människor har förutsättningar att vara kreativa, men det finns en mängd hinder hos individen och i omgivningen som blockerar ett kreativt beteende. Så resulterar t ex hinder för öppenhet, självtillit, spontanitet och flexibilitet i ett icke-kreativt beteende. För att göra problemlösningen kreativ krävs disciplinerat arbete. Det gäller inte bara att skapa en mängd idéer. Problemanalys och problemformulering är viktiga faktorer för ett kreativt resultat. En bra struktur och ett urval idétekniker hjälper oss att reducera hinder och blockeringar. Vi arbetar med deltagarnas och företagets egna problem som ”träningsmaterial”. Det betyder att vi lär och tränar samtidigt som vi knäcker några interna problem.

Multikreativitetsseminarium

Låt samla all personal en dag till en annorlunda firmafest som avslutas på sedvanligt vis med middag och dans. Gör firmafesten till en idéfest där alla känner sig delaktiga i företagets/organisationens utveckling och där man har det trevligt på ett kreativt sätt. Vi möts – 100 upp till 300 personer – en dag och arbetar i små grupper med väl definierade problem eller möjligheter. Dessa kreerar 100-tals idéer per problem, de lär, de har roligt och bidrar i hög grad till förnyelse och utveckling. Som förberedelse har vi tränat gruppernas handledare, definierat problemen/möjligheterna och arrangerat attributen till den kreativa festen. Det övergripande syftet är att ge incitament till en bredare problemlösningsprocess där hela företagets kompetens och kapacitet kommer till användning. Prata med personal- och utvecklingscheferna – låt firmafesten bli kreativ och ”lönsam”.

Kreativitet är att skaka hand med framtiden

Fantasin måste vinna erkännande som människans främsta förmåga inför framtiden. Den bild vi har i dag av framtiden bestämmer vår motivation för morgondagen. Kreativ problemlösning är inte att lösa problemen på det gamla viset – utan i stället finna nya lösningar på såväl nya som gamla problem. Verkliga genombrott vid svåra problem sker inte enbart genom logiska och rationella tankeprocesser. Men det är det sättet att tänka som oftast dominerar. Kreativitet är att se möjligheter. Kreativitet är att utnyttja motsatser.