Internutbildning

Företagsinterna seminarier
Konsultinsatser – konsultmedverkan

Alla är överens om att kompetensutveckling är viktig, men också att det i en slimmad verklighet är svårt att hinna med den.
Tiden är för de flesta en bristvara, något vi försöker kompensera med ett allt högre tempo.
Faran är då att vi i vår ”produktionsångest” lågprioriterar utvecklingsinsatserna, vilket automatiskt leder till sviktande konkurrensförmåga.

Du vet säkert hur detta stämmer in på just ditt företag. Punkterna ”Innovation” och ”Strategisk personalutveckling” hör båda framtiden till.

Vi vill med våra utvecklingsinsatser, företagsinternt eller i de öppna kurserna, lyfta fram de kreativa individerna. Att utbilda dem ger innovationer, nya produkter och metoder och en mängd idéer för vardagsrationaliseringen.

1. Startprogram för aktiv SU/FV

Alla företag och organisationer har inte en väl fungerande förbättringsverksamhet. Några har helt enkelt inte kommit igång och organisation och regelverk saknas. Potentiella förslagsställare vet inte vart man ska vända sig, etc, etc.
Kontakta oss! Med vår erfarenhet kan vi ge förslag till organisation och utforma regelverk. Låt oss proffs göra grovjobbet, så att SU/FV snabbt kan bli aktiv och generera besparingar.

2. Halvdagsseminarium

SYFTET är att informera om SU/FVs möjligheter, ekonomiska såväl som motivationsmässiga. Det ska också ge en helhetsbild av ledningsfilosofi – idégenerering – idéhantering kopplat till utvecklingsansvar för både företag/organisation och anställda.
I anslutning till informationen ska beslut kunna tas om man ska gå vidare och starta/utveckla sin egen SU/FV-profil med regelverk, organisation, arbetssätt och marknadsföring.

3. Utreda – bedöma. Remisspersonal

SYFTET är att få en snabb process från idé till beslut så att förslagen kan genomföras och belönas. Genom gemensam utbildning av alla utredare får vi också möjlighet till gemensam syn på förslag och FV.

4. Problemlösningsteknik för grupper

SYFTET är att skapa lärande organisationer och ge hög kvalitet på inkommande förslag. Denna 1-dagskurs anpassad så att alla anställda kan delta. Genom att utgå från kundföretagens egna problem som träningsobjekt når vi dubbel effekt.

5. Kreativ problemlösning

För snabb och effektiv rationalisering/utveckling kan den organisatoriska enheten – gruppen, arbetslaget, skiftgänget, målgruppen – vara den bästa formen. De som arbetar tillsammans känner varandras vanor och strukturen och är därför väl skickade att lösa problem.
SYFTET med denna kurs är att ge gruppen de bästa förutsättningar med rätt problemlösarverktyg. De får lära sig om gruppens dynamik och om att leda problemlösningsprocesser. Den viktiga fasen ”vad är det verkliga problemet?” tränas hårt, liksom användandet av kreativa tekniker för att frigöra kreativiteten. Genom att låta förbättringslag ta tag i förändringsprocessen får vi goda, skräddarsydda lösningar med ringa motstånd mot förändringar.
Kursen omfattar 3 dagar, men kan även delas upp på 6 halvdagar.

6. Innovativa Team

Eller hur skapa ett kreativt och inspirerat team.
En annorlunda kurs som fokuserar på den enskilda medarbetarens roll i gruppen, och som syftar till:
* att utveckla kommunikationen med människor i liv och arbete.
* att utveckla min del av ledarskapet i gruppen
* att kunna samarbeta med ”svåra” gruppmedlemmar
* att öka toleransen och inse, att vi är människor som gör misstag
* att förstå vikten av kreativt risktagande
* att få en modell för en väl fungerande kreativ grupp
* att skapa förtroende i teamet
* att få en ny attityd till min grupp
* att uppskatta arbete i kreativa och inspirerade grupper även om det ibland uppstår svårigheter.
Kursen är tänkt för alla medarbetare som ingår i projektgrupper, målstyrda grupper, förbättringslag. Eller varför inte marknadsavdelningar eller ekonomiavdelningar? Ledningsgrupper? Listan kan bli lång!

7. Vad styr våra bedömningar?

Hur kan vi själva påverka våra liv mot ökad livskvalitet, bättre prestation och kreativitet? Och därmed styra oss mot större respekt och ansvar i våra bedömningar.
* Mental, emotionell och fysiologisk balans
* Hur hänger det ihop? Tankar – känslor – kropp – beteende
* Hjärta – hjärna och vår förmåga att påverka dessa
* Hur får man immunförsvaret att öka?
* Vad är kreativitet?
* Vilka är våra blockeringar och hur kan vi lyfta på ”locket”?
* Hur skapar vi kreativa klimat?
* ”Reptilhjärnan” – en liten primitiv rackare, som vi måste lära oss att styra!

8. De nya kreativa verktygen

En kurs för alla som vill ha det nyaste inom kreativa verktyg. Under en halv dag jobbar vi med “Socrates-metoden” och “TRIZ-metodiken”. Denna kurs är ett resultat av vår omvärldsbevakning, som även omfattar utbildning vid institutioner för kreativitet vid olika universitet i USA.
* Kreativitet – en attityd
* Socrates-modellen för att definiera ett problem
* TRIZ – ett matrisverktyg för struktur på idéflödet
* Brainwriting – en problemlösningsteknik i vardagen

Tala med marknads-, personal- och produktionscheferna, begär offert och låt oss därefter tillsammans utveckla nya vägar att skapa kreativa klimat som i sin tur genererar stora besparingar åt ditt företag.

Rekvirera våra program för intern kompetenshöjning:

via formulär!

via e-post!